Aviso legal

De conformidade coas disposicións da Lei 15/1999 de 13 de decembro sobre a Protección de Datos Persoais, os datos persoais facilitados polo Comprador será parte do arquivo do cliente vendedor, cuxos obxectivos son o mantemento da relación contractual, control e xestión de vendas e gravames relacionados. O vendedor debe tratar esta información coa máxima confidencialidade, e dacordo en non usalos para un fin distinto daquel para o que foron recollidas e de manter coas medidas adecuadas para garantir a súa seguridade e evitar a súa alteración, perda ou acceso non autorizado.

Temos o compromiso de manter o segredo con respecto aos datos persoais anteriormente mencionados, incluso unha vez rematada a relación contractual.

O comprador debe autorizar a conservación dos seus datos por un período de cinco anos, unha vez cumplida a prestación contractual.

O comprador ten a posibilidade de exercicio do dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante notificación por escrito á info@librariasuevia.com