Condicións de Venda

A compra de calquera elemento presente na tenda online www.librariasuevia.com esixe a consulta e aceptación dos termos e condicións de venda. A compra deste sitio web e o feito de calquera orde implica que leu e aceptou estas condicións de venda. A aceptación ten o valor de "sinatura dixital".

Preámbulo

Estas condicións xerais destínanse a definir os dereitos e obrigacións de ambas partes, no contexto de vendas por internet propostos polo vendedor de produtos ao Comprador.

Información sobre o artigo

Os nosos productos son entregados só nos destinos xeográficos especificados nos métodos de entrega. Envianse sempre en perfectas condicións, nunha embalaxe especial que evite o seu deterioro. Para envios a outros destinos non especificados nos métodos de entrega, poñase en contacto con nos no correo electrónico info@librariasuevia.com

A cancelación dunha orde

O comprador pode cancelar un pedido comunicando no noso correo electrónico ou por teléfono (981 907 638). Nós aceptamos calquera cancelación de solicitudes sempre que esta se producira nas próximas 12 horas seguintes e sempre que non se procedera ao envio do mesmo. Neste caso, o comprador debe esperar a recibilar a aceptación da súa devolución, correndo o comprador cos gastos de envio.

Confirmación e proba de pagamento

Os rexistros gardados nos nosos sistemas, en condicións adecuadas de seguridade, son consideradas como proba das comunicacións, pedidos e pagos entre as partes.

As ordes de compra e facturas almacenados, realizados de forma fiable e duradeiro, pode ser creado como proba de compra. Despois da compra, o comprador recibirá un correo electrónico para a confirmación da solicitude.

Problema da entrega pola empresa de loxística

Como ocorre con calquera envio, pode retrasarse ou que o produto se perda. Se é o caso, un novo paquete idéntico será entregado sen ningún custo. Pola nosa parte, declinamos calquera responsabilidade nos prazos de entrega causados por Correos, especialmente debido á meteoroloxía, folgas ou datas especiais con moita carga de traballo en Correos.

O comprador debe facernos chegar o mesmo día da entrega ou, a máis tardar, o primeiro día útil despois da entrega, calquera reclamación sobre o estado da entrega.

Tras este período, calquera reclamación será rexeitada e non podemos ser responsables. A presentación desta reclamación poderá facerse no correo electrónico info@librariasuevia.com

Devolucións

O intervalo de seguridade que a lei concede ao comprador, no caso de adquisición de bens é de sete (7) días hábiles a partir da data de recepción da súa solicitude. Durante este tempo, o comprador poderá devolver o elemento, por conta propia, sen penalización.

Non se aceptarán devolucións se non entrou en contacto antes con nós por correo electrónico . En calquera caso, os custos e os riscos de retorno están a cargo do comprador. Enténdese que o elemento debe ser devolto nas mesmas condicións nas que foi entregado e será envolto nunha embalaxe segura..

Forza maior

Ningunha das partes será responsable da falla ou atraso, total ou parcial no cumprimento das súas obrigas en virtude deste contrato causada por causas externas fóra do seu control (Forza Maior).

Considérase que, dentro da Forza Maior deberá incluír, sen limitación, a guerra, motíns, insurrección, alteracións graves de seguridade en Internet, fallos técnicos, o acceso non autorizado en servidores web, folgas de todo tipo e os fallos de teléfono ou ordenador.

Se unha parte fai mención dun Evento de Forza Maior, deberá notificar a outra parte no prazo de dez días hábiles, sobre o evento inminente ou a aparición de tales casos.
As partes acordan manter unha comunicación en tempo hábil, para determinar conxuntamente os termos e condicións para atender a unha petición, se hai Forza Maior debe ocorrer.
Despois dun (1) mes de interrupción debido a un Evento de Forza Maior, podemos decidir cancelar (a) solicitude (s)

Divisibilidade

Se unha ou máis cláusulas destes Termos e condicións se considerase ou declarada nula de acordo coa lei, regulamento ou despois dunha sentenza transitada en xulgado proferida por un tribunal competente, as outras disposicións van manter a súa eido e validez absoluta.

Lei aplicable

Estas condicións deben ser rexidas pola lei española, que se aplica en cuestións non previstas neste contrato, a interpretación, validez e execución.

En caso de litixio ou reclamación, o comprador dirixirase principalmente ao vendedor para atopar unha solución amigábel.

Privacidade e Protección de Datos

De conformidade coas disposicións da Lei 15/1999 de 13 de decembro sobre a Protección de Datos Persoais, os datos persoais facilitados polo Comprador será parte do arquivo do cliente vendedor, cuxos obxectivos son o mantemento da relación contractual, control e xestión de vendas e gravames relacionados. O vendedor debe tratar esta información coa máxima confidencialidade, e dacordo en non usalos para un fin distinto daquel para o que foron recollidas e de manter coas medidas adecuadas para garantir a súa seguridade e evitar a súa alteración, perda ou acceso non autorizado.

Temos o compromiso de manter o segredo con respecto aos datos persoais anteriormente mencionados, incluso unha vez rematada a relación contractual.

O comprador debe autorizar a conservación dos seus datos por un período de cinco anos, unha vez cumplida a prestación contractual.

O comprador ten a posibilidade de exercicio do dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante notificación por escrito á info@librariasuevia.com